A Relax Nap Stúdió házirendje

A Relax Nap Stúdió valamennyi üzletét a RASAFITT Kft 2760 Nagykáta, Bajcsy-Zs. út 1 cím alatt, és székhelyen bejegyzett társaság üzemelteti. A Házirend célja, hogy meghatározza a Relax Nap Stúdióban tartózkodó személyek (a szolgáltatásokat igénybe vevők és egyéb használók) egymás közötti magatartását és azokat az alapvető szabályokat, amelyek a kiváló színvonalú, kulturált szolgáltatói tevékenység érdekében elengedhetetlenek. A Házirend előírja továbbá a Relax Nap Stúdió rendeltetésszerű használatára, állagának megőrzésére, biztonságos üzemeltetésére vonatkozó, más szabályokban nem rögzített követelményeket. A Relax Nap Stúdió zártkörű magánklub, amit csak a klubtagok, azok vendégei használhatnak. A klub vezetősége bármely vendég belépését megtagadhatja, akár indoklás nélkül is.
Általános szabályok

A Relax Nap Stúdió területe és eszközparkja csak rendeltetésének megfelelően használható. A Relax Nap Stúdió használója nem sértheti meg a vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve a jelen Házirendben foglalt szabályokat. A Relax Nap Stúdió egész területén kizárólag megfelelő végzettségű, a létesítmény üzemeltetőjénél nyilvántartásba vett személyek jogosultak engedély birtokában sportszakmai tevékenységet folytatni, oktatást, edzést tartani. A Relax Nap Stúdió sportszolgáltatásai és vendéglátó szolgáltatásai kizárólag a komplexum nyitva tartási idején belül vehetők igénybe (kivéve, ha az jogszabályt nem sért, és az üzemeltető azt előzetesen engedélyezte). A Relax Nap Stúdió egész területén zárt láncú videó megfigyelő rendszer működik. Ez alól kivételt képeznek a törvény által nem engedélyezett területek. A Relax Nap Stúdió jogosult egy évben 14 napot indokolás nélkül zárva tartani, valamint fenntartja a jogot arra, hogy zártkörű rendezvény esetén (a komplexum egész vagy részterületeiről) az általános vendégkört távol tartsa. A Relax Nap Stúdió sportterületeire belépni csak az érvényesen megváltott napi jeggyel vagy bérlettel lehet. Az első bérlet megvásárlásakor 1.000 Ft klubtagkártya díj fizetendő, ami pénzre vissza nem váltható. A Relax Nap Stúdió általános nyitva tartási rendje:
Nyitvatartás:


Nyár(Július 1.-Szeptember 30.):
Hétfő,Szerda 08:00-21:00
Kedd,Csütörtök,Péntek 08:00-20:30
Szombat 09:00-14:00
Vasárnap Zárva

Tél(Október 1.-Június 30.):
Hétfő, szerda 08:00-21:00
Kedd, csütörtök, péntek 08:00-20:30
Szombat 09:00-17:00
Vasárnap Zárva

A Relax Nap Stúdió szolgáltatásait igénybe vevő vendégek kötelesek a zárási időpontig a komplexumot elhagyni. A Relax Nap Stúdió területén TILOS:

 • a dohányzás és alkohol fogyasztása,
 • az olyan tevékenység, amely a Relax Nap Stúdió szolgáltatási tevékenységén kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért
 • minden másokat zavaró, erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó tevékenység,
 • drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása, vagy ezekkel való visszaélés,
 • bármely veszélyes anyag, tárgy (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek), állat bevitele,
 • az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda-anyagok (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok) elhelyezése, hang- és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása, termékek értékesítése, ügynöki tevékenység.

Személyes adatok kezelése

Az üzemeltető a Relax Nap Stúdió sportszolgáltatásait igénybe vevő vendégekről adatnyilvántartást vezet. Az első alkalommal történő belépésnél minden vendégnek kötelező kitölteni a recepciónál rendszeresített Regisztrációs adatlapot, amelyben elfogadja a Relax Nap Stúdió Házirendjében foglaltakat és tudomásul veszi, hogy annak betartását az intézmény alkalmazottai ellenőrzik. Az első belépés magában foglalja a nyilvántartásba vételt is. Az első belépéskor Relax Nap Stúdió munkatársa regisztráció céljából jogosult a vendéget (a kedvezményes bérletekkel való visszaélés elkerülése érdekében) a személyét igazoló dokumentum bemutatására kérni. A szükséges adatok közlését részben vagy egészben elhárító vagy elzárkózó vendégtől az üzemeltető jogosult megtagadni szolgáltatásait. Az üzemeltető a vendégek adatait kizárólag saját nyilvántartásához használja, azokat harmadik félnek nem adhatja át. Amennyiben a Relax Nap Stúdió területén az üzemeltető a tevékenysége, illetőleg szolgáltatásai bármilyen célú bemutatására, propagálására reklámanyagot készít, készíttet (mozgókép-, fényképfelvétel) és azokon esetleg bármely vendég látható, a vendég a reklámanyagon való megjelenésével összefüggésben az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel. A Relax Nap Stúdió területén kizárólag az üzemeltető engedélye alapján helyezhetők el:

 • játékautomata, gyermekjáték, a vendégeket kiszolgáló egyéb gépek,
 • díszvilágítás, közhasználatú elektronikus készülékek stb.,
 • egyéb díszítő elemek (dekoráció, növényzet),
 • reklám-, hirdetési, propaganda-, szóróanyag.

Szabálytalanság esetén

Szabálytalanság (a jelen Házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályoknak a megszegése) esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor. Eredménytelenség esetén az üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve a klub tagjai sorából ideiglenesen vagy véglegesen kizárni. Az üzemeltető az intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben a rendőrség, illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérheti; az utóbbiak utasításai szerint kell a továbbiakban minden érintettnek együttműködni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet. A komplexum területén minden vendégnek kötelező a rend és a tisztaság fenntartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés. Felelősségvállalás A Relax Nap Stúdió üzemeltetője nem vállal felelősséget a személyek sérüléseiért vagy anyagi értékeikben keletkezett károkért, amennyiben azok a Házirend be nem tartásából, illetve a vendégek felelőtlen magatartásából erednek. Nem vállal felelősséget továbbá az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért. A talált tárgyakat minden vendég a Relax Nap Stúdió recepcióján köteles dokumentálás mellett leadni. A szolgáltatásokat minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe. A Házirendet az üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti. Rendkívüli esemény A komplexum területén balesetet szenvedett személyek elsősegélynyújtásához az épület területén erre alkalmasan felszerelt helyiség áll rendelkezésre. Minden baleset esetén az üzemeltető baleseti jegyzőkönyvet készít. A Relax Nap Stúdió területén bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt az elsődlegesen észlelő az üzemeltetőnek a recepción köteles késedelem nélkül jelezni. A rendkívüli eseménytől függően haladéktalanul, telefonon értesítendő: Általános segélyhívó (bármely esetben) 112 Mentő (baleset esetén) 104 Tűzoltóság (tűz esetén) 105 Rendőrség (rendbontás esetén) 107

Speciális szabályok

A sportterekre kizárólag az azokon végezhető sporttevékenységhez illő sportfelszerelésben lehet belépni. A sportterekbe kizárólag zárható műanyag palackban vihető be ital. A sportszolgáltatások igénybevételekor a mobiltelefon használata mellőzendő. A Relax Nap Stúdió területén tiszta, zárt, váltó sportcipő használata kötelező. Amennyiben a vendég nem hoz magával sportcipőt, a vásárolt napijegy nem vész el, azt a legközelebbi látogatáskor jóváírjuk. A sportolást arra alkalmas tiszta ruházatban javasolt és kell végezni, mely nem sérti és nem zavarja a mellette sportolást végző személyt. Fogyasztás A Relax Nap Stúdió két lehetőséget nyújt termékvásárlásra:

 • a termék értékesítése azonnali készpénzes vagy esetlegese SZÉP KÁRTYA felmutatásával fizetéssel,
 • a termék értékesítése hitelben (a kiadott kulcs alapján), a hitel kiegyenlítése a klub elhagyása előtt történik.
(A hitelben történő fogyasztás utólagos rendezésének elmulasztása esetén a vendég kizárható a klubból, bérletének fennmaradt alkalmait a tartozás rendezéséig nem használhatja fel. A tagkártya tételes forgalma dátumra és időpontra pontosan lekérdezhető, amelyet Relax Nap Stúdió a vendég kérésére köteles megmutatni. A tételes forgalom lekérdezésére csak a Relax Nap Stúdió jogosult.) Recepció A vendég a belépéskor átvett eszközöket (törölköző, sportfelszerelések stb.) távozáskor köteles a recepción hiánytalanul leadni. A vendég a belépéskor átvett eszközökért anyagi felelősséggel tartozik. A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom nem vihető át a következő bérletre. A Relax Nap Stúdió recepciójában csak a Relax Nap Stúdió alkalmazottai tartózkodhatnak. Tilos a hűtőkből és a pultról terméket elvenni, anélkül, hogy azokat a recepciósnak be nem mutatták volna..

Egyéb rendelkezések

A Relax Nap Stúdió szolgáltatásai kizárólag érvényes alap belépővel, bérlettel vagy egyéb, a Relax Nap Stúdió és egy másik fél által kötött szerződés, egyéb megállapodás alapján vehetők igénybe. Kivételek ez alól azok a szolgáltatások, amelyek önállóan, bérlet/belépő vásárlása nélkül is igénybe vehetők (fodrászat, manikűr, pedikűr, kozmetika, masszázs, szolárium). A Relax Nap Stúdió által kibocsátott bármely akciós kártya a Relax Nap Stúdió tulajdonát képezi. A negyedéves, féléves, éves bérletek és egyéb egyedi szerződés (pl.: céges szerződés) alapján megvásárolt bérletek az egyedi megállapodások szerint érvényesek és jogosítanak belépésre. A bérletek névre szólóak, azokat más személyre átruházni, vagy más személy használatába adni nem lehet. Kivételt képeznek a családtagok, akik jogosultak egy bérletet alkalmanként igénybe venni. A kedvezményes bérletek kizárólag az arra jogosult használhatja. A Relax Nap Stúdió a szolgáltatást igénybe vevők részére a ruhaváltáshoz közös öltözőhelyiségeket, illetve öltözőszekrényeket biztosít. Az öltözőszekrények használata kötelező. Az öltöző- és zuhanytérben, valamint a szauna előtt papucs használata kötelező. A Relax Nap Stúdió az öltözőszekrényben tárolt értéktárgyakért felelősséget nem vállal. Az öltözőszekrényeken hagyott kulcsokat minden nap végén visszahelyezzük a ecepciós pultba a bennük levő holmikat eltávolítjuk. Értéktárgyak tárolására az edzés idejére meghatározott számú értékmegőrző boxot nem biztosítunk. A szolgáltatást igénybe vevők kötelesek távozáskor az öltözőszekrények kulcsait a recepción leadni. Ennek elmulasztása esetén a Relax Nap Stúdió jogosult a kulcs pótlására 3.000 Ft-ot jogosult felszámolni. Az öltözőszekrény kulcsainak elvesztése esetén a vendég köteles 3.000 Ft-ot a Relax Nap Stúdió részére megfizetni. A bérlet elvesztése esetén 1 Ft-ot számolunk fel az új kártya kiállításának költségére. A Relax Nap Stúdió jogosult az eszközök (pl. törölköző, szauna törölköző, Kangoo cipő) használatának ellenértékét a bérlet díjon felül meghatározni. A Relax Nap Stúdió területén talált tárgyakat mindenki köteles leadni a recepción. A talált tárgyakat a Relax Nap Stúdió egy hónapig őrzi, ezt követően megsemmisíti. Az eszközök használatával és a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos konkrét rendelkezések:

 • a Relax Nap Stúdió szolgáltatásai kizárólag megfelelő pszichés, fizikai és egészségügyi állapotban vehetők igénybe;
 • a Relax Nap Stúdió sportszolgáltatásai kizárólag megfelelő váltóruha (sportruházat) és zárt váltócipő viselése mellett vehetők igénybe. A látogatók kötelesek a célnak megfelelő, így különösen nem balesetveszélyes , tiszta és kulturált váltóruhát viselni a szolgáltatások igénybevétele során;
 • a szolgáltatások igénybevétele során csak zárt, műanyag palackban lévő folyadék fogyasztható;
 • a bőrrel borított gépekre súlyzót, nehéz vagy egyéb személyes tárgyat tenni tilos;
 • a gyakorlatot végző, a szolgáltatást igénybe vevő személyek megzavarása tilos;
 • a szolgáltatásokat fertőző betegségben szenvedő személyek nem vehetők igénybe;
 • a sportszolgáltatást segítő, támogató eszközöket, berendezéseket, ideértve különösen a termosztátot, a klímaberendezés vagy szauna hőfokszabályozót stb. a látogatók nem használhatják, azokon a beállításokat nem változtathatják meg. Az ezzel kapcsolatos esetleges igények a recepción jelezhetők a m Relax Nap Stúdió munkatársainak azzal együtt, hogy Relax Nap Stúdió egyedi igényeket nem áll módjában teljesíteni.

Fitness terem

14 éven aluli gyermek nem veheti igénybe a klub sportszolgáltatásait (ők az edzőtérben nem tartózkodhatnak); számukra a gyermeksarok van fönntartva, amely térítésmentes, azonban gyermekfelügyelet nincs, a szülő felelősségére vehető igénybe. 14 és 18 év közötti fiatalok a klub sportszolgáltatásait érvényes belépő (jegy, bérlet) ellenében vehetik igénybe, szülői hozzájárulással, felnőtt felügyeletével. A papucsban, szandálban illetve mezítláb történő edzés tilos. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos. A Relax Nap Stúdió területén dolgozó teremedzőknek, személyi edzőknek és vezetőknek jogukban áll felhívni az idelátogatók figyelmét a megfelelő sportöltözet helyes használatára. A fitness teremben kizárólag a Relax Nap Stúdió vezetőinek engedélyével rendelkező személyek végezhetnek személyi edzést. A Relax Nap Stúdió területén dolgozó személyi edzőknek és vezetőknek jogukban áll felhívni az idelátogatók figyelmét a szabályok betartására. A vendég az edzőgépeket és eszközöket kizárólag rendeltelésüknek megfelelően, az alkatának és erőnlétének megfelelően, saját felelősségére használhatja. A gépeket használatuk után alaphelyzetüknek megfelelően, az eszközöket (kézi súlyzókat, rudakat, fit-ball stb.) rendszeresített tároló helyükön kell hátrahagyni. Az eszközökön való sportoláskor javasoljuk a törölköző használatát. A gépeket eszközöket a kihelyezett fertőtlenítő folyadékkal kell papírtörlő használatával megtisztítani az edzés befejezésekor. Az eszközök használatát a teremedzők segítik és ellenőrzik.

Csoportos órák

Az órák megkezdése előtt az órajegyet a vendég köteles megváltani. A csoportos órákra előzetesen, érvényes bérlet birtokában lehet helyet foglalni a megadott telefonszámon vagy személyesen. Az órára előre be nem regisztrált vendégek a még szabad helyekre állhatnak be. Az óra kezdése után érkező vendéget az edzőnek jogában áll a balesetveszély és a többi vendég zavarásának elkerülése érdekében, az órára nem beengedni. Le nem mondott óra esetén (az edzés megkezdése előtt legalább 2 órával), a bérlet azonnal lehúzásra kerül a nem igénybe vett alkalom. A Relax Nap Stúdió vezetősége fenntartja a jogot, hogy az órarendet megváltoztassa, edzőket cseréljen, elbocsásson vagy felvegyen, saját belátása szerint. Erről köteles értesíteni a klubtagot, de a döntést nem kell megindokolnia. Az edző bármely ok és előre nem tervezett körülményei miatt alkalomszerűen lemondhatja az órarendbe bevezetett óráját. Ebben az esetben a helyettes óratartó személyét a Relax Nap Stúdió lehetőségei szerint biztosítja, de erről előzetes bejelentést a vendégek felé nem köteles tenni. Az óra elmaradása miatt kártérítést a Relax Nap Stúdió nem fizet, de ha a megváltott bérlet alkalom az óra elmaradása miatt veszélybe kerül, azt a recepció a vendég kérésére az elmaradt alkalom következő pótlására azt meghosszabbítja.

Öltöző, szauna előtér

Az öltöző- és zuhanytérben, valamint a szauna előtérben papucs használata kötelező. A területeken és az öltözőszekrényben hagyott tárgyakért az üzemeltető semmilyen mértékben nem vállal felelősséget. A vállfa a szekrény tartozéka, elvinni tilos. A szaunát mindenki az általános szaunázási szabályok szerint, saját felelősségre használhatja. Távozás után a szekrényekben nem szabad szemetet hagyni. A vizesblokkokban észrevett esetleges problémákat a mielőbbi kijavítás miatt jelezzék a recepción (dugulás, nagy szennyeződés)!

Hatálybalépés A Relax Nap Stúdió jelen Házirendje bármelyik szolgáltatást igénybe vevő vendég számára szabadon elérhető és áttekinthető a recepción. A szolgáltatások igénybevétele a Házirend egyidejűleg történő elfogadását is jelenti.
Nyári Nyitvatartás: (Április 01. - Szeptember 30.)
Hétfő, Szerda 09:30-20:00
Kedd, Csütörtök 09:30-19:30
Péntek 09:30-19:00
Szombat, Vasárnap Zárva
Téli Nyitvatartás (Október 01. - Március 31.)
Hétfő, Szerda, Csütörtök 10:00-20:00
Kedd 09:00-20:00
Péntek 09:00-19:00
Szombat, Vasárnap Zárva
   

Szép kártya elfogadóhely
Minden stúdiónkba megvásárolható az Ajándékutalvány.

Választhatsz 1,000, 5,000, és 10.000 Ft-os névértékben beváltható, vagy összeget nem, csak szolgáltatást tartalmazó ajándékutalványt, az aktuális alkalomnak megfelelõ ajándékutalvány formátumban.
Pl: Karácsonyi ajándékutalvány, vagy Fitness utalvány formában.
Az ajándékutalvány kérésednek megfelelõ szolgáltatást, vagy Ft összeget is tartalmazhat.
Fizetni készpénzben, vagy mindhárom fajta Szépkártyával is tudsz.